INFO

ILLUSTRATIES 
Met een mild ironisch commentaar 
op het dagelijkse leven.  
Grote kleurvlakken 
en een robuuste vlakverdeling,  
geven de illustraties een grafische kwaliteit 

WERKWIJZE EN LEVERING
  Illustraties aan de hand van een (ruwe) tekst
  Digitale levering  


  CONTACT

   

Kamer van Koophandel nr 34153247 

Copyright: illustraties Monique van Evelingen.  
Illustraties uit deze website mogen niet worden gereproduceerd, op welke wijze dan ook,  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, van de illustrator. 


Algemene leveringsvoorwaarden

Standaardvoorwaarden Van Evelingen Illustraties te Amsterdam

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen verkrijgt de opdrachtgever door betaling van het overeengekomen honorarium het recht tot een eenmalige exclusieve openbaarmaking van het door de illustrator te vervaardigen werk.

Indien de territoriale omvang van het gebruiksrecht niet is bepaald, wordt dit geacht te zijn beperkt tot het Nederlands taalgebied binnen Europa.

Indien geen bepaling van de gebruikstermijn (zijnde de termijn van publicatie) heeft plaatsgevonden, wordt deze, behalve voor illustraties in boeken, geacht te zijn beperkt tot 12 maanden.

Indien geen bepaling omtrent de overdracht van auteursrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen.

Indien geen bepaling omtrent de overdracht van eigendomsrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen.

Indien geen bepaling omtrent de duur van de exclusiviteit heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht te zijn beperkt tot 12 maanden.

Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever over het netto factuurbedrag vanaf de factuurdatum een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd en is de opdrachtgever tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, te stellen op minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 Euro.

De opdrachtgever en de illustrator zullen in geval van meerwerk of onvoorziene uitloop in gezamenlijk overleg een additioneel honorarium bepalen.

Meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing zal worden gehonoreerd op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.

Indien de productie naar redelijke verwachting langer dan een maand zal duren, is de illustrator gerechtigd een maandelijkse voorschotbetaling te vorderen.

De opdrachtgever vrijwaart de illustrator voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal zoals foto's, tekeningen en dergelijke, alsmede t.a.v. ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van materialen en/of gegevens door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

De illustrator garandeert dat het geleverde werk origineel is en vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken t.a.v. auteursrechten, tenzij gelijkenis wordt vereist en met inachtneming van het bepaalde in art 10. In geval gelijkenis wordt vereist vrijwaart de opdrachtgever de illustrator voor aanspraken door derden te dier zake.

De illustrator is ten allen tijde gerechtigd zijn werk te signeren. Bij commercieel gebruik dient naamsvermelding in goed overleg met de illustrator geregeld te worden. Bij redactioneel gebruik is naamsvermelding voorwaarde. Bij niet nakomen van deze voorwaarde wordt het bedrag verschuldigd aan publicatierechten met 100% verhoogd, met een minimum van 200 Euro.

Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal de opdrachtgever alle originelen/schetsen, goed- danwel afgekeurd, binnen 2 maanden na leveringonbeschadigd aan de illustrator retourneren.

De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige reproductie of openbaarmaking van deze schetsen, of delen daarvan, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de illustrator.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal de opdrachtgever al het geleverde illustratiemateriaal binnen 6 maanden na levering onbeschadigd aan de illustrator retourneren.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de illustrator, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.

Ingeval van verlies van- of schade toegebracht aan het originele werk dat zich in middelijk of onmiddellijk houderschap van de opdrachtgever bevindt,is deze verplicht de daaruit voor de illustrator voortvloeiende schade te vergoeden. De schade bedraagt minimaal 2 maal het bedongen of gebruikelijke honorarium voor een eventueel reeds overeengekomen openbaarmaking, met een minimum van 750 Euro.

Een opdrachtgever die zonder toestemming van de illustrator een werk anders dan overeengekomen openbaar maakt is hiervoor per openbaarmaking een vergoeding verschuldigd van tweemaal het bedongen of gebruikelijke honorarium.

De opdrachtgever zal de illustrator kosteloos minstens 2 exemplaren van de publicatie, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

De illustrator heeft het recht om het werk opnieuw te verkopen aan andere partijen zonder toestemming van de oorspronkelijke opdrachtgever. Voorwaarde daarbij is dat het werk voor de eerste opdrachtgever ook als eerste gepubliceerd wordt. Eventueel is dit recht van de illustrator af te kopen. Indien de opdrachtgever zijn/haar betalingsverplichtingen als bedoeld in artikel 7 niet nakomt, vervallen met het verstrijken van de betalingstermijn alle door de opdrachtgever verkregen rechten. Dit houdt mede in dat het de opdrachtgever alsdan niet is toegestaan het ter beschikking gestelde werk voor reproductiedoeleinden te gebruiken.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.


______________________________________

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Van Evelingen Illustraties .
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Van Evelingen Illustraties worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Van Evelingen Illustraties ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.2† Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Van Evelingen Illustraties. Van Evelingen Illustraties is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Van Evelingen Illustraties dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 2. Prijzen en betalingen
2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Van Evelingen Illustraties gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
Artikel 3. Levering
3.1 De door Van Evelingen Illustraties opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Van Evelingen Illustraties verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 5. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten
5.1† U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door Van Evelingen Illustraties geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1† U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Van Evelingen Illustraties daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Van Evelingen Illustraties de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 6.3† Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Van Evelingen Illustraties te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is geopend, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1† Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Van Evelingen Illustraties, dan wel tussen Van Evelingen Illustraties en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Van Evelingen Illustraties, is Van Evelingen Illustraties niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Van Evelingen Illustraties.
Artikel 8. Overmacht
8.1† Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Van Evelingen Illustraties in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Van Evelingen Illustraties gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2† Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Van Evelingen Illustraties kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 9. Diversen
9.1† Indien u aan Van Evelingen Illustraties schriftelijk opgave doet van een adres, is Van Evelingen Illustraties gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Van Evelingen Illustraties schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2† Wanneer door Van Evelingen Illustraties gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Van Evelingen Illustraties deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3† Indien ťťn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Van Evelingen Illustraties in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Van Evelingen Illustraties vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De makers van deze site: Jerke van den Braak en Barry Westerlaak, Amersfoort, 2001

Page up