Voorwaarden


Van Evelingen Illustraties te Amsterdam

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen
verkrijgt de opdrachtgever door betaling van het overeengekomen honorarium
het recht tot een eenmalige exclusieve openbaarmaking
van het door de illustrator te vervaardigen werk.
Indien de territoriale omvang van het gebruiksrecht niet is bepaald,
wordt dit geacht te zijn beperkt tot het Nederlands taalgebied binnen Europa.

Indien geen bepaling van de gebruikstermijn (zijnde de termijn van
publicatie) heeft plaatsgevonden, wordt deze, behalve voor illustraties
in boeken, geacht te zijn beperkt tot 12 maanden.
Indien geen bepaling omtrent de overdracht van auteursrecht heeft
plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen.

Indien geen bepaling omtrent de overdracht van eigendomsrecht heeft
plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen.

Indien geen bepaling omtrent de duur van de exclusiviteit heeft
plaatsgevonden, wordt dit geacht te zijn beperkt tot 12 maanden.

Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij
gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever over het netto
factuurbedrag vanaf de factuurdatum een rente gelijk aan de wettelijke rente
verschuldigd en is de opdrachtgever tevens verschuldigd de buitengerechtelijke
incassokosten, te stellen op minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 Euro.

De opdrachtgever en de illustrator zullen in geval van meerwerk of
onvoorziene uitloop in gezamenlijk overleg een additioneel honorarium bepalen.

Meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing
zal worden gehonoreerd op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.

Indien de productie naar redelijke verwachting langer dan een maand zal
duren, is de illustrator gerechtigd een maandelijkse voorschotbetaling te vorderen.

De opdrachtgever vrijwaart de illustrator voor aanspraken t.a.v.
auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte
referentiemateriaal zoals foto's, tekeningen en dergelijke, alsmede t.a.v.
ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van materialen en/of gegevens
door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

De illustrator garandeert dat het geleverde werk origineel is en
vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken t.a.v. auteursrechten, tenzij
gelijkenis wordt vereist en met inachtneming van het bepaalde in art 10. In geval
gelijkenis wordt vereist vrijwaart de opdrachtgever de illustrator voor aanspraken door derden te dier zake.

De illustrator is ten allen tijde gerechtigd zijn werk te signeren. Bij
commercieel gebruik dient naamsvermelding in goed overleg met de illustrator
geregeld te worden. Bij redactioneel gebruik is naamsvermelding voorwaarde. Bij niet
nakomen van deze voorwaarde wordt het bedrag verschuldigd aan publicatierechten met
100% verhoogd, met een minimum van 200 Euro.

Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de
opdrachtgever volledige honorering verschuldigd, tenzij aantoonbaar
sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal de
opdrachtgever alle originelen/schetsen, goed- danwel afgekeurd, binnen 2 maanden
na leveringonbeschadigd aan de illustrator retourneren.

De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige reproductie of
openbaarmaking van deze schetsen, of delen daarvan, in welke vorm dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van de illustrator.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal de opdrachtgever al het
geleverde illustratiemateriaal binnen 6 maanden na levering onbeschadigd aan de illustrator retourneren.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de
illustrator, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.

Ingeval van verlies van- of schade toegebracht aan het originele werk
dat zich in middelijk of onmiddellijk houderschap van de opdrachtgever
bevindt,is deze verplicht de daaruit voor de illustrator voortvloeiende schade te
vergoeden. De schade bedraagt minimaal 2 maal het bedongen of gebruikelijke honorarium
voor een eventueel reeds overeengekomen
openbaarmaking, met een minimum van 750 Euro.

Een opdrachtgever die zonder toestemming van de illustrator een werk
anders dan overeengekomen openbaar maakt is hiervoor per openbaarmaking een vergoeding
verschuldigd van tweemaal het bedongen of gebruikelijke honorarium.

De opdrachtgever zal de illustrator kosteloos minstens 2 exemplaren van
de publicatie, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen,
zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

De illustrator heeft het recht om het werk opnieuw te verkopen aan andere
partijen zonder toestemming van de oorspronkelijke opdrachtgever.
Voorwaarde daarbij is dat het werk voor de eerste opdrachtgever ook als eerste
gepubliceerd wordt. Eventueel is dit recht van de illustrator af te kopen.

Indien de opdrachtgever zijn/haar betalingsverplichtingen als bedoeld in artikel
7 niet nakomt, vervallen met het verstrijken van de betalingstermijn alle door de
opdrachtgever verkregen rechten. Dit houdt mede in dat het de opdrachtgever alsdan
niet is toegestaan het ter beschikking gestelde werk voor reproductiedoeleinden te gebruiken.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

______________________________________

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Van Evelingen Illustraties .
Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten
ten behoeve van Van Evelingen Illustraties worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten
behoeve van door Van Evelingen Illustraties ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.2† Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Van Evelingen
Illustraties. Van Evelingen Illustraties is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel
bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Van Evelingen Illustraties dit mee
binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 2. Prijzen en betalingen

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's,
inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen
of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Van Evelingen Illustraties gerechtigd
(de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 3. Levering

3.1 De door Van Evelingen Illustraties opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding
en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden,
tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet
kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval
gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden
voor zover dat noodzakelijk is.
3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de
producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond
van enige overeenkomst aan Van Evelingen Illustraties verschuldigd bent, heeft voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 5. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten

5.1† U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door
Van Evelingen Illustraties geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1† U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Van Evelingen Illustraties daarvan
zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat
constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Van
Evelingen Illustraties de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te
vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3† Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het
product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Van Evelingen Illustraties te
retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking
van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is geopend, waarbij tevens geldt dat de
kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1† Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Van Evelingen Illustraties, dan wel
tussen Van Evelingen Illustraties en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie
tussen u en Van Evelingen Illustraties, is Van Evelingen Illustraties niet aansprakelijk, tenzij en
voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Van Evelingen Illustraties.

Artikel 8. Overmacht

8.1† Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Van Evelingen Illustraties in
geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te
schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door
u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Van Evelingen Illustraties gehouden is
tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2† Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Van Evelingen
Illustraties kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens
de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1† Indien u aan Van Evelingen Illustraties schriftelijk opgave doet van een adres, is
Van Evelingen Illustraties gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij
u de aan Van Evelingen Illustraties schriftelijk opgave doet van een ander adres
waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2† Wanneer door Van Evelingen Illustraties gedurende korte of langere tijd al dan
niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet
haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt u
immer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Van Evelingen
Illustraties deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3† Indien ťťn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst
met Van Evelingen Illustraties in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal
de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Van
Evelingen Illustraties vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De makers van deze site: Jerke van den Braak en Barry Westerlaak, AmersfoortPage up